Rozpoczęła się realizacja projektu Aktywizacja 3D, czyli „Ja i Inni - Działanie - Praca”

 

Rozpoczęła się realizacja projektu  Aktywizacja 3D, czyli „Ja i Inni - Działanie - Praca”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie rozpoczął realizację projektu Aktywizacja 3D, czyli „Ja i Inni - Działanie - Praca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu aktywizacje społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy poprzez udostępnienie usług o charakterze edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym, a także aktywizację i integrację lokalnej społeczności i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Z uwagi na fakt, że projekt jest skierowany do klientów pomocy społecznej, jego celem szczegółowym było objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społeczny zindywidualizowaną    pracą  socjalną  zorientowaną  na współdziałanie (głównie poprzez angażowanie osób zagrożonych wykluczeniem    do uczestnictwa  w    środowiskowych    formach  aktywizujących) w rozwiązywaniu  problemów  osoby  znajdującej  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej.  Dodatkowym  celem  projektu  jest  również  wspieranie  i  tworzenie zintegrowanego środowiska i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego. Uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem  przede wszystkim  poprzez  zastosowanie  przez  pracowników  socjalnych  różnego rodzaju  instrumentów  aktywnej  integracji.  Przy  czym  proces  wspierania  podzielony  został  na  dwa  etapy.  Pierwszy  etap,  obowiązkowy  dla    wszystkich  jego uczestników, obejmuje następujące działania:  warsztaty  kompetencji  społecznych,  indywidualne doradztwo zawodowe. Drugi etap wspierania uczestników projektu  jest już zindywidualizowany ze względu  na  ich  potencjał,  potrzeby  i  oczekiwania,  ustalanych  przez  pracownika socjalnego i doradcę zawodowego. Na etap ten, ze względu na jego daleko posuniętą indywidualizacje składa  się wiele zróżnicowanych działań, wśród których najważniejsze z nich to: szkolenia  zawodowe,  dotyczące  m.in.  obsługi  kas  fiskalnych,  kursu opiekunki domowej, fryzjerki, operatora wózka widłowego, kurs komputerowy.

Do realizacji powyższych działań użyte będzie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. W projekcie w szczególności postawiono na naukę kompetencji społecznych, umiejętność planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia dochodów z podjęcia pracy najemnej. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Pilawa poprzez rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: równość szans ( wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społecznych i zawodowych),rozwój lokalny (zmniejszenie obszaru wykluczenia społ. i wzrost poziomu wykształcenia), innowacyjność (aktywna integracja),  rozwój społeczeństwa informacyjnego ( doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy).