RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Statut

Uchwała Nr XXVIII-148/2005
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64 poz.593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI–101/96 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 1996r.
w sprawie Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik
do uchwały Nr XXVIII-148/2005
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 22 marca 2005r.

STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILAWIE

§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem został utworzony na podstawie Uchwały Nr 47/XII/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pilawie z dnia 19 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie i działa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Miejską w Pilawie.
2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Pilawa.
3. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Miasta i Gminy w Pilawie.
4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie.

§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, tj:

1) zadania własne gminy
2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym
3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

2. Ośrodek realizuje zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współdziała z prowadzącymi na jego terenie działalność organizacjami społecznymi, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Opieki Zdrowotnej, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5. 1. Ośrodek będący jednostką budżetową gminy prowadzi działalność w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków.

2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych pokrywane są z budżetu gminy, a wydatki wynikające z realizacji zadań zleconych pokrywane są z budżetu państwa.

§ 6. W skład Ośrodka wchodzą:

1) kierownik
2) księgowy
3) pracownicy socjalni w rejonach

4) pracownik ds. świadczeń rodzinnych

§ 7. 1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy.

2. Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Ośrodka.

§ 8. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań.

§ 9. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na pierwszej Sesji w danym roku kalendarzowym.

§ 10. Zasady pracy Ośrodka określa regulamin ustalony przez kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.Opublikował: Mariusz Barcikowski
Publikacja dnia: 20.07.2012
Podpisał: Mariusz Barcikowski
Dokument z dnia: 20.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 152